Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
native-born rodilý
natively rodně
natively domácky
natives domorodci
nativism nativismus
nativist nativista
nativity zrození
Nativity panenské zrození Páně
nativity narození
NATO Severoatlantická aliance
NATO NATO
NATOs Severoatlantické aliance
natron uhličitan sodný
natron natron
natter povídat
natter kecat
nattily elegantně
nattiness elegance
natty obratný
natural normální
natural přirozený
natural přírodní
natural air pollution source přírodní zdroj znečišťování ovzduší
natural area přírodní rezervace
natural capital. přírodní kapitál
natural child nemanželské dítě
natural childbirth přirozený porod
natural disaster živelná pohroma
natural disaster přírodní pohroma
natural enemy of harmful organism přirozený nepřítel škodlivého organismu
natural equilibrium přírodní rovnováha
natural gas zemní plyn
natural ground water protection přírodní ochrana podzemní vody
natural groundwater level přirozená hladina podzemní vody
natural historical přírodopisný
natural history přírodopis
natural history přírodozpyt
natural language přirozený jazyk
natural level přirozená úroveň
natural monopoly přirozený monopol
natural monument přírodní památka
natural number přirozené číslo
natural park přírodní park
natural process přirozený proces
natural process přírodní proces
natural rate of unemployment přirozená míra nezaměstnanosti
natural resource přírodní zdroj
natural resources přírodní zdroje
Natural Resources Defence Council Natural Resources Defence Council
natural rights přirozená práva
natural science přírodní věda
natural selection přirozený výběr
natural selection přirozená selekce
natural unemployment přirozená
naturalisation naturalizace
naturalise přizpůsobit
naturalise naturalizovat
naturalise aklimatizovat
naturalise zdomácnit
naturalised zdomácnělý
naturalised přizpůsobený
naturalised naturalizovaný
naturalised aklimatizovaný
naturalism naturalismus
naturalist naturalista
naturalist přírodovědec
naturalistic přírodopisný
naturalistic naturalistický
naturalization naturalizace
naturalize udělit občanství
naturalize naturalizovat
naturalize zdomácnět
naturalized naturalizovaný
naturally samozřejmě
naturally pochopitelně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy