Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quadrupling násobící čtyřmi
quadruply čtyřnásobně
quadrupole čtyřpól
quaff lokat
quaff pít zhluboka
quag blata
quag bažina
quag slatina
quagmire močál
quagmire bažina
quagmires močály
quagmires bažiny
quahaug druh jedlého mlže
quahog druh jedlého mlže
quai nábřeží
quail křepelka
quails křepelky
quaint podivný
quaint kuriózní
quainter malebnější
quaintly starobyle
quaintness starobylost
quake chvět se
quake třást se
quake zemětřesení
quaked otřesený
quaker kvaker
Quakers kvakeři
quakes zemětřesení
quakes otřesy
quaking třesoucí se
quaky chvějící se
qualification kvalifikace
qualification omezení
qualification schopnost
qualification kvalifikační
qualification odborná kvalifikace
qualification předpoklad
qualification způsobilost
qualifications odborná kvalifikace
qualifications kvalifikace
qualified kvalifikovaný
qualified environmental claim kvalifikované environmentální tvrzení
qualifier kandidát
qualifier kvalifikace
qualifier kvalifikátor
qualifier postupující
qualifiers kandidáti
qualifiers postupující
qualifies kvalifikuje se
qualify označit
qualify stanovit
qualify kvalifikovat se
qualify kvalifikovat
qualify vymezit
qualify ohodnotit
qualify oprávnit
qualify podmínit
qualify posoudit
qualifying kvalifikační
qualitative kvalitativní
qualitative composition kvalitativní složení (systému)
qualitatively kvalitativně
qualities kvality
qualities vlastnosti
qualitive polutanty
quality kvalitní
quality jakost
quality vlastnost
quality kvalita
quality stupeň
quality dovednost
quality schopnost
quality způsobilost
quality atribut

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy