Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quality assurance zajištění kvality
quality assurance zajištění jakosti
quality class bonita
quality control řízení kvality
quality testing zkoušení jakosti
qualm pochybnost
qualm slabost
qualm nevolnost
qualmish nesvůj
qualms pochybnosti
qualms rozpaky
quandaries pochybnosti
quandaries zmatky
quandary pochybnost
quandary bezradnost
quandary zmatek
quango kvazinevládní organizace
quangos nevládní organizace
quanta kvanta
quantal kvantový
quantifiable kvantifikovatelný
quantifiable vyčíslitelný
quantifiable měřitelný
quantification kvantifikace
quantification vyčíslení
quantifications vyčíslení
quantified kvantifikovaný
quantified vyčíslený
quantifier kvantifikátor
quantifiers kvantifikátory
quantifies vyčísluje
quantify kvantifikovat
quantify vyčíslit
quantifying kvantifikující
quantifying počítající
quantifying vyčíslení
quantile kvantil
quantisation kvantování
quantise kvantovat
quantised kvantovaný
quantitative kvantitativní
quantitative polutanty kvantitativní
quantitative analysis kvantitativní analýza
quantitative composition kvantitativní složení (systému)
quantitative relation kvantitativní relace
quantitatively kvantitativně
quantities množství
quantity množství
quantity počet
quantity kvantita
quantity velikost
quantity demanded požadované množství
quantity supplied nabízené množství
quantization kvantování
quantize kvantovat
quantized kvantovaný
quantizes kvantuje
quantizing kvantující
quantum kvantum
quantum chromodynamics kvantová chromodynamika
quantum jump velká změna
quantum leap kvantový přechod
quantum mechanics kvantová mechanika
quantum physics kvantová fyzika
quantum theory kvantová teorie
quarantine karanténa
quarantined daný do karantény
quarantined pod karanténou
quarantines karantény
quarantining v karanténě
quark kvark
Quarker kvarker
quarks kvarky
quarrel hádka
quarrel přít se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy