Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quench ztlumit
quench potlačit
quench uhasit
quenchable uhasitelný
quenched uhašený
quencher hasič
quenches hasí
quenching hašení
quenchless neuhasitelný
queried tázaný
queried dotazovaný
querier tazatel
queries žádosti
queries dotazy
quern ruční mlýnek
querulous ufňukaný
querulous reptavý
querulous plačtivý
querulously hádavě
querulousness hádavost
query otázka
query dotaz
query otazník
querying pokládající dotazy
querying dotazující se
quest poklad
quest hledání
quest after pátrat po
quest for pátrání po
quested dlouho hledaný
quester člen výpravy
quester tazatel
questers členové výpravy
questing hledání
question klást otázky
question pochybovat
question vyslýchat
question otázka
question námitka
question dotaz
question mark otazník
questionable pochybný
questionable problematický
questionably sporně
questionaire dotazník
questionary dotazník
questioned dotazovaný
questioned person dotazovaný
questioner tazatel
questioners tazatelé
questioning tázání
questioningly tázavě
questionings dotazování
questionnaire dotazník
questionnaires dotazníky
questions otázky
quests výpravy
quetzal quetzal
queue fronta
queue řada
queued zařazený do fronty
queueing zařazování do fronty
queues fronty
queuing řazení do fronty
queuing řazení do front
qui vive připravenost na akci
qui vive připravený
quibble obcházení pravdy
quibble zbytečná kritická poznámka
quibble vytáčka
quibble vytáčet se
quibble vymlouvat se
quibble obcházet pravdu
quibble dělat zbytečné kritické poznámky
quibble kličkovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy