Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
abided snesl
abided snášel
abided setrval
abided dodržoval
abiding nepomíjející
abiding trvalý
Abidjan hl.m. - Pobřeží Slonoviny
abient negativní
abilities schopnosti
ability dovednost
ability zdatnost
ability důvtip
ability zručnost
ability způsobilost
ability vlohy
ability schopnost
ability to schopen (něčeho)
ability to damage plant schopnost poškodit rostlinu
ability to pay solventnost
ability to pay platební schopnost
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiogenesis prvoplození
abiogenesis abiogeneze
abiogenetic abiogenetický
abiogenic landscape abiogenní krajina
abioseston abioseston
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abiotic factor abiotický faktor
abiotrophy abiotrofie
abject poklesly
abject bídný
abject conditions bídné podmínky
abject despair nejhlubší zoufalství
abject imitation otrocká napodobenina
abject imitation otrocká imitace
abject misery nejhorší bída
abjection degradace
abjection skleslost
abjection ponížení
abjectly bídně
abjectness zavrženíhodnost
abjuration odvolání
abjure zříct se
abjure odpřisáhnout
abjured odvolal
abjured zřekl se
ablate odejmout
ablated odstraněný
ablated odříznutý
ablating odnímání
ablation odplavení
ablation snesení
ablation odnětí
ablation ablace
ablative ablativ
ablative absolute ablativ absolutní
ablaut ablaut
ablaze planoucí
ablaze hořící
able zdatný
able schopný
able nadaný
able dovedný
able seaman námořník první třídy
able to compete konkurenceschopný
able to pay solventní
able to work práceschopný
able-bodied tělesně schopný
able-bodied schopen
ablepharia ablefarie
abler schopnější
ablest nejschopnější
ablong podlouhlý
abloom kvést
ablution mytí se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy