Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mails mailuje
mailshot reklamní dopis
maim zmrzačit
maim mrzačící zranění
maim zmrzačení
maimed zmrzačený
maiming mrzačící
maiming zmrzačení
maims mrzačící zranění
main podstatný
main hlavní
main clause hlavní věta
main course hlavní chod
main deck hlavní paluba
main diagonal hlavní úhlopříčka
main drag hlavní ulice
main drain hlavní drén
main drainage canal hlavní odvodňovací kanál
main hydromelioration network hlavní hydromeliorační síť
main line hlavní trať
main pond hlavní rybník
main pond sewer hlavní rybniční stoka
main protective dike hlavní ochranná hráz
main road silnice
main stream hlavní tok
main street hlavní třída
Maine Maine
Mainer Mainer
mainframe sálový počítač
mainframe computer mainframe
mainframes velké počítače
mainland pevnina
mainline hlavní
mainline hlavní trať
mainly především
mainly převážně
mainly hlavně
mainmast hlavní stěžeň
mains hlavní vedení
mainsail hlavní plachta lodi
mainspring hlavní motiv
mainspring motiv
mainspring hnací síla
mainstay hlavní část
mainstay pilíř
mainstream hlavní směr
maintain uživit
maintain zachovat
maintain udržet
maintain udržovat
maintainability udržovatelnost
maintainable udržovatelný
maintainable udržitelný
maintained udržovaný
maintainer udržovatel
maintainers udržovatelé
maintaining údržba
maintaining udržující
maintaining zachovávat
maintaining udržovat
maintaining obsluhování
maintains udržuje
maintenance vydržování
maintenance udržovací
maintenance udržení
maintenance obhospodařování
maintenance servisní
maintenance údržba
maintenance udržování
maintenance man údržbář
maintenance staff personál údržby
maintenances udržování
maintop koš na stěžni
maiolica majolika
maisonette vícepodlažní byt

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy