Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
arsine arzenovodík
arson žhářství
arsonist žhář
art lest
art dovednost
art zručnost
art šikovnost
art dílo
art umění
art jsi
art deco Art Deco
art gallery obrazárna
art gallery galerie
art gallery umělecká galerie
art history dějiny umění
art nouveau nové umění
artefact artefakt
artefact výtvor člověka
artefacts artefakty
artefactual artefaktový
arteria tepna
arteria arterie
arterial tepenný
arteries tepny
arteriola tepénka
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
arteriovenous arteriovenózní
artery arterie
artery tepna
artesian artézský
artesian overpressure artézský přetlak
artesian spring artézský pramen
artesian water artézská voda
artesian well artézská studně
artesian well artézská studna
artful rafinovaný
artful důmyslný
artfully vychytrale
artfulness rafinovanost
artfulness vychytralost
arthralgia artralgie
arthritic artritický
arthritis artritida
arthritis zánětlivé onemocnění kloubů
arthrodesis artrodéza
arthropod členovec
arthropod artropod
arthroscopy artroskopie
Arthur král Artuš
Arthur Artur
Arthur Artuš
Arthurian artušovský
artichoke artyčok
article článek
articled smluvně vázaný
articled clerk koncipient
articles článků
articles stanovy
articles články
articles novinové články
articulacy výřečnost
articular kloubový
articulate artikulovaný
articulate výmluvný
articulate vyjádřit
articulate artikulovat
articulated vyjádřený
articulately výřečně
articulation výslovnost
articulation artikulace
articulator artikulátor
articulatory artikulační
Artie ženské křestní jméno
artifact artefakt

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy