Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
met meet/met/met
met potkal
met setkal se
meta meta-
metabiosis metabióza
metabolic metabolický
metabolically metabolicky
metabolise trávit
metabolise metabolizovat
metabolised trávil
metabolised metabolizoval
metabolism metabolismus
metabolite metabolit
metabolize trávit
metabolized metabolizoval
metacarpal metakarpální
metacarpus metakarpus
metacarpus záprstí
metacentric metacentrický
metadata metadata
metal kov
metal content kovový obsah
metal detector detektor kovů
metal nut matice
metal plate plech
metalanguage metajazyk
metalinguistic metalingvistika
metalinguistic metalingvistický
metalled štěrkový
metallic kovový
metallic waste kovový odpad
metalliferous rudonosný
metallization metalizace
metalloid metaloid
metallurgic metalurgický
metallurgic hutnický
metallurgic hutní
metallurgical hutnický
metallurgist hutník
metallurgy hutnictví
metallurgy metalurgie
metals kovy
metalwork kovový výrobek
metalworker kovodělník
metalworking kovodělnictví
metalworks železárny
metalworks železárna
metamathematical meta-matematický
metameric metamerní
metamorphic metamorfní
metamorphic metamorfický
metamorphism metamorfóza
metamorphism metamorfismus
metamorphose přeměnit
metamorphose proměnit
metamorphose proměnit se
metamorphosed přeměněný
metamorphosed metamorfovaný
metamorphoses proměny
metamorphoses metamorfózy
metamorphoses metamorfóza
metamorphosis proměna
metamorphosis metamorfóza
metamorphous metamorfní
metaphor metafora
metaphoric přenesený
metaphoric metaforický
metaphorical obrazný
metaphorically přeneseně
metaphorically metaforicky
metaphors metafory
metaphysic metafyzika
metaphysical metafyzický
metaphysically metafyzicky
metaphysics metafyzika

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy