Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
metasaprobity metasaprobita
metastability metastabilita
metastable metastabilní
metastases metastáze
metastasis metastáza
metastasis metastáze
metastasize metastazovat
metastatic metastázující
metatarsal metatarzální
metatarsus nárt
metatheses metateze
metatheses podvojný rozklad
metathesis metateze
metathesis podvojný rozklad
metavariable metaproměnná
Metcalf Metcalf
mete out vyměřit
metempsychoses stěhování duší
metempsychosis stěhování duší
meteor meteor
meteoric meteorický
meteorically meteoricky
meteorite meteorit
meteoritic meteoritický
meteoritic meteorický
meteoroid meteoroid
meteorologic meteorologický
meteorological meteorologický
meteorologist meteorolog
meteorology meteorologie
meteors meteory
meter měřič
meter měřicí přístroj
meter počítadlo
meter měřidlo
meter taxameter
meter maid parkovací policistka
meter-kilogram-second metr-kilo-sekunda
metering měření
meters metry
methacrylate metakrylát
methadon methadon
methadone methadon
methanal formaldehyd
methane metan
methane bacterium metanová bakterie
methane fermentation metanové kvašení (kanalizace)
methanol metylalkohol
methanol methylalkohol
methanol metanol
methaqualone droga
methinks mám dojem
methionine methionin
method způsob
method metoda
method postup
method of repeated release of entomophages metoda opakovaného vypouštění entomofágů
method of undetermined coefficients metoda neurčitých koeficientů
method of variation of parameters metoda variace konstant
method of working pracovní metoda
method of working způsob práce
methodical metodický
methodically metodicky
methodicalness metodičnost
methodists metodici
methodological metodologický
methodologically metodologicky
methodologies metodologie
methodologists metodologové
methodology metodika
methodology metodologie
methods metody
methods of efektivnost energie
methuselah metuzalém
methyl methyl

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy