Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
misbranding špatné označení
misbranding špatné označování
miscalculate přepočítat se
miscalculate špatně počítat
miscalculate přepočítat se
miscalculate špatně spočítat
miscalculated špatně vypočítaný
miscalculation přepočítání
miscalculation chyba v kalkulaci
miscalculations chyby v kalkulaci
miscall nadávat
miscarriage potrat
miscarriage zmetek
miscarriage samovolný potrat
miscarry potratit
miscast špatně obsazená role
miscegenation míšení plemen
miscellanea rozmanitost
miscellaneous rozmanitý
miscellaneous různý
miscellaneous smíšený
miscellaneous různorodý
miscellaneous různé
miscellaneously různě
miscellaneousness rozmanitost
miscellany směs
mischance smůla
mischief uličnictví
mischief nezbednost
mischief darebáctví
mischief rošťáctví
mischief-making recese
mischievous nezbedný
mischievous rozpustilý
mischievous škodlivý
mischievous uličnický
mischievous zlomyslný
mischievous darebný
mischievously darebně
mischievousness darebnost
miscibility mísitelnost
miscible mísitelný
misconceive mít špatnou představu
misconceived špatně pochopený
misconception chybné pojetí
misconceptions chybná pojetí
misconduct prohřešek
misconduct nevěra
misconduct nesprávné chování
misconduct cizoložství
misconfiguration špatně nakonfigurovat
misconfiguration špatná konfigurace
misconstrue nepochopit
misconstrued nepochopený
misconstrues nechápe
miscount přepočítat se
miscount chybný výpočet
miscreant bezvěrec
miscreant nevěřící
miscreant kacíř
miscreant ničema
miscue chybný strk
miscue chybný krok
miscue nezachytit nápovědu
miscue nepochopit narážku
miscue chyba
misdeal špatně rozdat
misdealt špatně rozdaný
misdeed zločin
misdemeanor přečin
misdemeanors přečiny
misdemeanour přečin
misdiagnose špatná diagnóza
misdiagnosis nesprávná diagnóza
misdirect uvést v omyl

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy