Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
monitor dohlížitel
monitor screen obrazovka monitoru
monitored monitorovaný
monitoring monitoring
monitoring monitorování
monitoring sledování
monitoring device sledovací zařízení
monitoring program sledovací program
monitors monitory
monitory varovný
monk mnich
monkey opičí
monkey opičák
monkey hlupák
monkey opice
monkey around flákat se
monkey bars dětská prolézačka
monkey business darebáctví
monkey saddle z=x^3-3xy^2
monkey wrench univerzální klíč
monkey-nut burský oříšek
monkey-wrench francouzský klíč
monkeying hraní si s něčím
monkeynut burský oříšek
monkeys opice
monkeyshine darebáctví
monkeyshines machinace
monkfish ďas mořský
monkish mnišský
monks mniši
monkshood oměj
Monmouth okres v USA
mono mono
monoalphabetic jednopísmenný
monocarpic jednoplodolistý
monocarpic monokarpický
monochromatic monochromatický
monochromatic vision jednobarevné vidění
monochromatism monochromatismus
monochrome jednobarevný
monocle monokl
monocled s monoklem
monoclimax monoklimax
monoclinal monoklinální
monoclonal monoklonální
monocoque skořepina
monocotyledon jednoděložná rostlina
monocotyledonous jednoděložný
monocracy monarchie
monocracy monokracie
monocular jednooční
monoculture monokultura
monocycle monocykl
monodic monodicky
monodist monodik
monody monódie
monoecious jednodomý
monogamist monogamista
monogamous monogamní
monogamously monogamně
monogamy monogamie
monogenesis monogeneze
monogram monogram
monograms monogramy
monograph monografie
monographes monografy
monographic monografický
monographs monografy
monogyny monogynie
monolatry monolatrie
monolayer monomolekulární vrstva
monolingual jednojazyčný
monolith monolit
monolithic monolitický
monolog monolog

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy