Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
monologist bavič
monologue monolog
monologuist bavič
monomania monomanie
monomaniac monoman
monomaniacal monomaniacký
monomer monomer
monomeric monomerický
monometallic monometalický
monomial jednočlen
monomolecular monomolekulární
monomorphic monomorfní
mononucleosis mononukleóza
monophage monofág
monophonic monofonní
monophonic jednokanálový
monophonic monofonický
monophony monofonie
monoplane jednoplošník
monopole druh částice
monopole druh antény
monopolies monopoly
monopolisation monopolizace
monopolise monopolizovat
monopolised monopolizovaný
monopolist monopolista
monopolistic monopolistický
monopolistic competition monopolistická konkurence
monopolistic competition monopolní konkurence
monopolization monopolizace
monopolize monopolizovat
monopolized monopolizovaný
monopolizer monopolizátor
monopolizing monopolizující
monopolizing monopolizování
monopolizing monopolizace
monopoly monopol
monopoly power monopolní síla (moc)
monopoly power and regulation. síla monopolů a regulace
monopoly profit monopolní zisk
monoprogrammed monoprogramovaný
monoprogramming monoprogramování
monopsonist monopsonista
monopsony monopson
monopsony power síla monopsonu
monorail jednokolejová visutá dráha
monorail jednokolejka
monosodium glutamate glutaman sodný
monospore isolate monosporový izolát
monostable monostabilní
monosyllabic nemluvný
monosyllable jednoslabičné slovo
monotheism jednobožství
monotheist monoteista
monotheistic monoteistický
monotheistic jednobožský
monotone monotónní
monotonic monotónní
monotonically monotónně
monotonicity monotónnost
monotonous jednotvárný
monotonous monotónní
monotonously monotónně
monotonousness monotónnost
monotonousness jednotvárnost
monotony monotónnost
monotony monotonie
monotony jednotvárnost
monotype monotyp
monotypic monotypický
monoxide monoxid
monoxide obsahující 1 atom kyslíku
Monroe Monroe
Monroe doctrine Monroeova doktrína
Monsanto Monsanto

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy