Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
moraine moréna
moral mravní
moral mravný
moral morální
moral incentives morální stimuly
morale morálka
moralise moralizovat
moralised moralizoval
moralising moralizující
moralism důraz na morálku
moralist moralista
moralistic moralistický
moralistically moralisticky
moralists moralisté
moralities morálky
morality mravnost
morality etika
morality ctnost
morality morálka
moralization umravnění
moralization moralizace
moralize moralizovat
moralizing mravnostní
moralizing moralizování
morally morální
morals morálka
Moran Moran
morass bažina
morass močál
moratoria moratorium
moratorium moratorium
moratory moratorní
Morava river Morava
Moravia Morava
Moravian moravský
Moravian man Moravan
Moravian man Moravák
Moravian woman Moravanka
Moravian woman Moravačka
moray muréna
moray eel muréna
morbid morbidní
morbidity morbidita
morbidly morbidně
morbidness morbidnost
morbilli spalničky
mordancy sarkastičnost
mordant jizlivý
mordant kousavý
mordant sarkastický
mordant mořidlo
mordantly sarkasticky
more ještě
more větší množství
more větší počet
more další
more víc
more více
more abrupt prudší
more accurately přesněji
more acutely dráždivěji
more alien cizejší
more annoying mrzutější
more attractive přitažlivější
more difficult těžší
more easily snadněji
more expensive dražší
more extreme extrémnější
more famous slavnější
more foreign cizejší
more grumpy mrzutější
more likely spíše
more likely spíš
more morose mrzutější
more obediently poslušněji

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy