Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Nero Nero
Nero Nero
nerve drzost
nerve odvaha
nerve nerv
nerve cell nervová buňka
nerve center nervové centrum
nerve gas nervový plyn
nerve impulse nervový impuls
nerve-racking nervy drásající
nerve-wracking nervy drásající
nerveless chladnokrevný
nervelessly chladnokrevně
nervelessness chladnokrevnost
nerves nervy
nerviness nervozita
nervous nervní
nervous nervózní
nervous breakdown nervové zhroucení
nervous system nervový systém
nervous system nervová soustava
nervously nervózně
nervousness nervozita
nervy nervózní
nescience nevědomost
nescient neznalý
NESHAP národní emisní standardy pro nebezpečné vzdušné polutanty
ness ženskost
ness útes
ness výběžek
Ness Ness
nest hnízdit
nest hnízdo
nest egg podkladek
nest egg finanční rezerva
nested vnořený
nester usedlík
nesting vnoření
nesting hnízdění
nestle hnízdit
nestled uhnízděný
nestles hnízdí
nestling hnízdící
nestor stařešina
Nestor Nestor
nests hnízda
net síťovina
net síť
net síťka
net čistý
net net
net aerial production čistá vzdušná produkce (limnologie)
net earnings zdaněný výdělek
net earnings čistý zisk
net earnings čistý výnos
net earnings čistý příjem
net economic welfare čistý ekonomický blahobyt
net exports čistý vývoz
net farm income čistý příjem farmy
net income čistý příjem
net investment čisté investice
net irrigation requirement užitečné závlahové množství
net monetary benefits čisté peněžní výnosy
net national product čistý národní produkt
net national product constant dollar čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech)
Net National Welfare NNW. čisté národní bohatství
net primary production čistá primární produkce (limnologie)
net production rate čistý produkční výkon (limnologie)
net productivity čistá produktivita (limnologie)
net profit čistý zisk
net profit before tax čistý příjem před zdaněním
net property income from abroad čistý příjem z majetku v zahraničí
net salary čistý plat
net worth čistá hodnota
netback pricing zpětné netto oceňování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy