Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
non-committal vyhýbavý
non-committal nic neříkající
non-Communist nekomunista
non-compliance nevyhovění
non-compliance nesoulad
non-compliance fees pokuty za nesplnění
non-compulsive objectives nenaléhavé cíle
non-Congressional nekongresový
non-content osoba hlasující proti návrhu
non-contentious nesporný
non-controversial nekontroverzní
non-dazzling antireflexní
non-delivery nedoručení
non-destructive neničivý
non-drinkers abstinenti
non-driver ne-řidič
non-durable goods zboží krátkodobé spotřeby
non-English neanglický
non-eroding water velocity nevymílací rychlost vody
non-essential nepodstatný
non-essential commodities ne-esenciální komodity
non-event neúspěch
non-exclusion nevylučitelnost
non-existence neexistence
non-existent neexistující
non-ferrous neželezný
non-fiction literatura faktu
non-fictional nefiktivní
non-functional nefunkční
non-governmental organization NGO nevládní organizace (angl.)
non-governmental organization nevládní organizace
non-holistic neholistický
non-human nelidský
non-interest-bearing bezúročná půjčka
non-interest-bearing nezúročitelný
non-interference nezasahování
non-interference nevměšování se
non-intervention nezasahování
non-interventionist neintervencionista
non-invasive nevyžadující narušení kůže
non-ionic neionogenní
non-linear nelineární
non-linear dose response relation nelineární vztah dávka-odezva
non-linearity nelineárnost
non-logical nelogický
non-member nečlen
non-metallic nekovový
non-moral nemorální
non-natural nepřírodní
non-negotiable nevyjednavatelný
non-nuclear beznukleární
non-observance nedodržení
non-outflow area bezodtoková oblast
non-overflow dike nepřelivná ochranná hráz
non-participating neúčastnící se
non-participation neúčast
non-partisan nestranný
non-party bezpartijní
non-party nestranický
non-payment neplacení
non-physical nehmotný
non-point air pollution source plošný zdroj znečišťování ovzduší
non-point water pollution source plošný zdroj znečištění vody
non-polar extractive substance nepolární extrahovatelná látka (NEL)
non-political nepolitický
non-productive neproduktivní
non-professional neprofesionální
non-profit neziskový
non-profit-making neziskový
non-proliferation nešíření
non-renewable neobnovitelný
non-renewable natural resource neobnovitelný přírodní zdroj
non-renewable resource neobnovitelné zdroje
non-renewable resources neobnovitelné zdroje
non-repudation nepopiratelnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy