Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nonblocking nebránící
nonbreakable nepřerušitelný
nonbreakable nerozbitný
nonburnable nehořlavý
noncaloric nekalorický
noncancerous nekarcinogenní
nonce příležitostný
nonce word slovo u příležitosti
nonchalance nonšalance
nonchalant nonšalantní
nonchalantly nonšalantně
nonchargeable nekalkulovatelný
nonclassical neklasický
nonclerical necírkevní
nonclerical světský
nonclerical neúřednický
nonclinical neklinický
noncollectable nevymahatelný
noncollectable nesplatný
noncom poddůstojník
noncombatant nebojující příslušník vojska
noncombatant civilista
noncombatant nebojovný
noncombustible nehořlavý
noncommercial nekomerční
noncommissioned officer poddůstojník
noncommittal nic neříkající
noncommittal vyhýbavý
noncommittal nevýrazný
noncommittal nespáchání
noncommittal nestranný
noncommittally nestranně
noncommunicable nesdílný
noncommunicable nepřenosný
noncommunicable nesdělitelný
noncommunication nekomunikování
noncommunication nesdílnost
noncompeting nekonkurující si
noncompeting nesoupeřící
noncompetitive nesoutěživý
noncompetitive consumption goods nerivalitní spotřební zboží
noncompliance nevyhovění
noncompliance nedodržení
noncomplying nedodržující
noncomprehending nechápavý
nonconducting nevodivý
nonconductor nevodič
nonconforming nekonformní
nonconformist nonkonformista
nonconformist nekonformista
nonconformity nekonformita
noncongressional neparlamentní
nonconsecutive neposloupný
nonconsecutive nejdoucí po sobě
nonconsecutive nenásledný
nonconsecutively nenásledně
nonconsecutively neposloupně
nonconservative nekonzervativní
nonconstructive nečinorodý
nonconstructive nekonstruktivní
noncontagious nenakažlivý
noncontagious nepřenášející nákazu
noncontent osoba hlasující proti návrhu
noncontentious nesporný
noncontinuous nesouvislý
noncontinuous nespojitý
noncontributing nepřispívající
noncontributory nepřispívající
noncontroversial nekontroverzní
nonconvertible nekonvertibilní
nonconvex pollution curves nekonvexní křivky znečištění
noncooperation odmítnutí spolupráce
noncorroding nekorodující
noncorroding nerezivějící
noncorrosive nerezivějící

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy