Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
noninvasive nevyžadující narušení kůže
noninvasive neagresivní
noninvasive neútočný
noninverting neinvertující
noninverting nepřevracející
nonionic neionický
nonirritating neprovokující
nonjudgmental postrádající soudnost
nonjudicial nejustiční
nonjudicial nesoudní
nonlegal nelegální
nonlethal opačný smrtonosnému
nonlethal bez smrtících účinků
nonlinear nelineární
nonlinearities nelinearity
nonlinearity nelinearita
nonlinearly nelineárně
nonliterary nespisovný
nonliving nežijící
nonlocal nelokální
nonmagnetic nemagnetický
nonmalignant nezlomyslný
nonmarket goods netržní statky
nonmaskable nemaskovatelný
nonmaterial nemateriální
nonmaterial nehmotný
nonmathematical nematematický
nonmember nečlen
nonmetal nekov
nonmetallic nekovový
nonmigratory nestěhovavý
nonmigratory nekočovný
nonmigratory nepřelétavý
nonmigratory nemigrující
nonmilitant nebojechtivý
nonmilitant nemilitantní
nonmilitary nevojenský
nonmonotonic nemonotónní
nonmonotonic logic nemonotónní logika
nonmonotonic reasoning nemonotónní uvažování
nonmoral nemorální
nonnarcotic nenarkotický
nonnative nedomorodý
nonnative nejsoucí rodilý
nonnegative neodmítavý
nonnegative nezáporný
nonnegligible nepominutelný
nonnegligible nezanedbatelný
nonnegotiable nepřevoditelný
nonnegotiable bez možnosti domluvy
nonnegotiable bez možnosti vyjednávání
nonnuclear beznukleární
nonnuclear nejaderný
nonnuclear nenukleární
nonnumerical nenumerický
nonobjective neobjektivní
nonobligatory nepovinný
nonobservance nedodržení
nonobservant nepozorný
nonoccupational netýkající se zaměstnání
nonoccurence neobjevení se
nonofficial neoficiální
nonofficial neúřední
nonoperational selhávající
nonoperative nečinný
nonorthogonal nepravoúhlý
nonorthogonal neortogonální
nonorthogonality opak ortogonálnosti
nonorthogonality nepravoúhlost
nonparallel neparalelní
nonparallel nesouběžný
nonparametric neparametrický
nonpareil nedostižný
nonpareil nemající srovnání
nonparticipant nezúčastněný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy