Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nonparticipant neúčastný
nonparticipating neúčastnící se
nonpartisan nestranný
nonpartisan opak partizána
nonpartisan nepartizánský
nonparty bezpartijní
nonparty nestranický
nonpaying neplatící
nonpayment neplacení
nonperformance nesplnění
nonperformance nevykonání
nonperforming neplnící
nonperishable nepodléhající zkáze
nonpersistent dočasný
nonpersistent nestálý
nonperson nikdo
nonphysical nehmotný
nonphysical nefyzický
nonphysically nefyzicky
nonplus vzít všechna slova
nonplus překvapit
nonplus slepá ulička
nonplus rozpaky
nonplussed přivedený do rozpaků
nonplussed zahnaný do slepé uličky
nonpoisonous nejedovatý
nonpolitical nepolitický
nonpolitical apolitický
nonpolluting neznečišťující
nonporous neporézní
nonportable nepřenosný
nonpracticing necvičící
nonprejudicial bez předsudků
nonprejudicial nepředpojatý
nonprescription nepředepsání
nonprocedural neprocedurální
nonprocedurally neprocedurálně
nonproductive neproduktivní
nonproductive netýkající se výroby
nonprofessional neprofesionální
nonprofessional netýkající se zaměstnání
nonprofit neziskový
nonprofit nevýdělečný
nonprofitable nevýnosný
nonprofitable nerentabilní
nonprofitable neužitečný
nonprogrammable neprogramovatelný
nonprogrammer neprogramátor
nonprohibitive tariff neprohibitivní tarif
nonproliferation nešíření
nonpublic neveřejný
nonpunishable nepotrestatelný
nonpunishable beztrestný
nonracial nerasový
nonradioactive neradioaktivní
nonrandom nenáhodný
nonreactive nereaktivní
nonreciprocal opačný vzájemnému
nonreciprocating nevratný
nonrecognition nerozpoznávání
nonrecognition neuznání
nonrecourse loan půjčka bez rekurzu
nonrecoverable nedobytný
nonrecoverable neobnovitelný
nonrecurring jednorázový
nonrecurring nevracející se
nonrecursive nerekurzivní
nonredeemable neumořitelný
nonrefillable neschopný opětovného naplnění
nonrefundable nerefundovatelný
nonrefundable nesplatitelný
nonreligious nenáboženský
nonrenewable neobnovitelný
nonrepresentational nereprezentativní
nonresident nerezident

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy