Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
not binding nezávazný
not bother to do vykašlat se na
not by a fraction ani za mák
not deep nehluboký
not either také ne
not far nedaleko
not far from nedaleko
not half bad docela slušný
not half bad docela dobrý
Not In My Back Yard (NIMBY). ne na mém dvoře
not large nevelký
not least neposlední
not long nedlouho
not long ago nedávno
not once nejednou
not one´s own nevlastní
not only nejenom
not only nejen
not played nehraný
not to be nebýt
not to hesitate nerozmýšlet
not to speak nemluvit
not to take nebrat
not until teprve
not valid neplatný
not very nepříliš
not worthwhile nestát za námahu
not worthwhile nestát za to
not yet ještě ne
not-for-profit nevýdělečný
notability pozoruhodnost
notable vynikající
notable význačný
notable pozoruhodný
notables honorace
notably pozoruhodně
notarial notářský
notarization notářské ověření
notarize nechat notářsky ověřit
notarized notářsky ověřený
notarizes notářsky ověřuje
notarizing notářsky ověřující
notary notář
notary public notář
notate činit poznámky
notation záznam
notation zápis
notation notace
notation poznámky
notational zapisující
notations notace
notch vrub
notch zářez
notched zářezový
notches vruby
notches zářezy
notching vrubování
notching zařezávající
note zpráva
note směnka
note nota
note melodie
note lístek
note poznamenat
note list
note tón
note bankovka
note poznámka
note dluhopis
note down zapsat (si)
note down zapisovat (si)
note issue emise bankovek
notebook notes
notebook diář
notebook notebook

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy