Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
on the one hand... jednak... jednak...
on the other hand zato
on the other... jednak... jednak...
on the rack ve stresu
on the rag mít krámy
on the raggedy edge na ostří nože
on the right vpravo
on the right napravo
on the same wavelength na stejné vlnové délce
on the side na straně
on the sly pokradmu
on the spot přímo na místě
on the spot na místě
on the table na stole
on the way cestou
on the way back na zpáteční cestě
on the whole celkem
on the whole vcelku
on their own sami
on time včas
on time přesně
on trial na zkoušku
on vacation na dovolené
on way cestou
on your deathbed na tvé smrtelné posteli
on your own po tvém
on your side na tvé straně
on-board palubní
on-duty na stráži
on-line za běhu
on-line access online přístup
on-line database online databáze
on-off přerušovaný
on-off spínač mající dvě pozice
on-off zapnout-vypnout
on-off switch vypínač
on-screen televizní
on-screen jsoucí na obrazovce
on-screen filmový
on-site místní
on-site risk riziko on site
on-stage na scéně
on-stage jevištní
on-the-job training školení při práci
on/off switch vypínač
onanism masturbace
onboard palubní
once jedenkrát
once kdysi
once jednou
once jakmile (jednou)
once again ještě jednou
once in a blue moon jednou za uherský rok
once more ještě jednou
once more znovu
once more zase
once upon a time kdysi
once upon a time bylo nebylo
once-over zběžný pohled
oncogene mající karcinogenní vliv
oncologist onkolog
oncology onkologie
oncoming nadcházející
oncoming blížící se
oncoming nastávající
one jednotka
one jediný
one někdo
one kdosi
one jednička
one jedno
one jedna
one jeden
one after another jeden za druhým
one and only jediný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy