Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
opprobrious ostudný
opprobrious hanlivý
opprobrious hanebný
opprobrium potupa
opprobrium hanba
opprobrium tvrdá kritika
oppugn vyvracet
oppugn bojovat
ops operace
ops vojenské operace
opsonin opsonin
opt volit
opt vybrat si
opt out neúčastnit se
opt-out odstupní
opt-out nevykonání
opted vybraný
optic optický
optical optický
Optical Character Recognition rozpoznávání znaků
optical disc optický disk
optical fiber optický kabel
optical fiber optické vlákno
optical lens optické čočky
optical scanner optický skener
optically opticky
optician optik
optics optika
optima optimum
optimal nejvýhodnější
optimal optimální
optimality optimalita
optimally optimálně
optimisation optimalizace
optimise optimalizovat
optimised optimalizovaný
optimiser optimalizovatel
optimising optimalizující
optimising optimalizování
optimism optimismus
optimist optimista
optimistic optimistický
optimistically optimisticky
optimization optimalizace
optimization procedure optimalizační procedura
optimize optimalizovat
optimized optimalizovaný
optimizer optimizátor
optimizer optimalizovatel
optimizing optimalizující
optimizing optimalizace
optimum optimální
optimum optimum
optimum groundwater level depth optimální hloubka hladiny podzemní vody
optimum population optimální populace
opting vybírání
opting rozhodování
option možnost
option opce
option value opční hodnota
optional doplňkový
optional fakultativní
optional výběrový
optional volitelný
optional nepovinný
optionality volitelnost
optionally volitelně
options volby
Options Nastavení
optoelectronic optoelektronický
optometrist optometrik
optometry optometrie
opulence nadbytek
opulence hojnost
opulent zámožný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy