Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ordinarily běžně
ordinariness průměrnost
ordinariness obyčejnost
ordinary obyčejný
ordinary normální
ordinary obvyklý
ordinary průměrný
ordinary všední
ordinary obyčejný
ordinary běžný
ordinary differential equation obyčejná diferenciální rovnice
ordinate odvěsna
ordination vysvěcení
ordnance arzenál
ordure hnůj
ordure výkaly
ore ruda
Ore Mountains Rudohoří
Ore Mountains Krušné hory
oregano oregano
Oregon Oregon
organ orgán (botanika)
organ ústrojí
organ orgán
organ varhany
organ loft kruchta
organ-loft kruchta
organdie organdy
organic ústrojný
organic organický
organic carbon organický uhlík
organic farming organické zemědělství
organic nitrogen organický dusík
organic solvent organické rozpouštědlo
organically organicky
organisable organizovatelný
organisation organizace
Organisation for Economic Cooperation and Development Organisation for Economic Cooperation and Development OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
organisational organizační
organisationally organizačně
organisations organizace
organise zorganizovat
organise organizovat
organised organizovaný
organiser organizátor
organisers organizátoři
organising organizování
organism organismus
organizational organizační
organizationally organizačně
organizations organizace
organize organizovat
organized organizovaný
organized organizován
organized crime organizovaný zločin
organizer zřizovatel
organizer pořadatel
organizer organizátor
organizers organizátoři
organizers pořadatelé
organizes pořádá
organizes organizuje
organizing organizující
organizing organizování
organizing organizační
organochlorine organochlorová sloučenina
organochlorine pesticide organochlorový pesticid
organogenesis organogeneze
organoleptic property organoleptická vlastnost (vody)
organoleptic test organoleptická zkouška
organometallic organokovový
organophosphate organofosfát
organophosphorus pesticide organofosforový pesticid
organotrophic microorganism organotrofní mikroorganismus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy