Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
parted oddělený
parterre přízemí
parthenocarpy parthenokarpie
parthenogenesis samobřeznost
parthenogenesis partenogeneze
parthenogenesis pertenogeneze
Parthenon Parthenon
partial neúplný
partial částečný
partial derivative parciální derivace
partial differential equation parciální diferenciální rovnice
partial value částečná hodnota
partial water-course training dílčí úprava toku
partiality zaujatost
partially částečně
participant podílející se
participant spoluúčastník
participant účastnící se
participant účastník
participants účastníci
participate zúčastnit se
participate zúčastnit
participate spoluúčastnit
participate participovat
participate účastnit se
participated zúčastnil
participated podílel
participating podílející se
participation účastnictví
participation zapojení se na něčem
participation zapojení
participation účastenství
participation účast
participation součinnost
participation podíl
participation činné přispění
participation and judicial review Účast a soudní přehled
participation fee účastnický poplatek
participative účastenský
participative participativní
participator účastník
participatory spojený s účastí všech
participial příslovečný
participle přechodník
participle participium
participle příčestí
particle částečka
particle částice
particles částice
particular podrobnost
particular individuální
particular partikulární
particular podrobný
particular určitý
particular detail
particular přesný
particular mimořádný
particular konkrétní
particular jednotlivý
particular zvláštní
particular jednotlivý
particular operation dílčí operace (v systému)
particular process dílčí proces (v systému)
particularise specifikovat
particularise konkretizovat
particularised podrobný
particularised detailní
particularism partikularizmus
particularism partikularismus
particularism oddanost zvláštním zájmům
particularity zvláštnost
particularity preciznost
particularize specifikovat
particularize konkretizovat
particularly zvláště

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy