Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
percolate prosakovat
percolation perkolace
percolation filtrování
percolator kávovar
percuss proklepat
percuss vyšetřit poklepem
percussion bicí
percussion instrument bicí nástroj
percussionist bubeník
percussive bicí
percussive nárazový
percussive perkusní
percussively nárazově
percutaneous pronikající kůží
percutaneous perkutánní
Percy Percy
perdition záhuba
perdition peklo
perdition zatracení
perdition zkáza
perdition zničení
perdominant perdominantní
perdue voják
perdurable trvanlivý
peregrination cestování
peregrination putování
peregrine stěhovavý
peregrine falcon sokol stěhovavý
peremptorily rezolutně
peremptoriness rezolutnost
peremptory rezolutní
perennial trvalý
perennial víceletý
perennial stálý
perennial věčný
perennially stále
perennially trvale
perestroika přestavba
Perez Perez
perfect dokonalý
perfect bezvadný
perfect perfektní
perfect přesný
perfect competition volná
perfect competition dokonalá konkurence
perfect foresight dokonalá předpověď
perfect information dokonalá informace
perfect substitutability dokonalá nahraditelnost
perfected zdokonalený
perfectibility blížení se k dokonalosti
perfection dokonalost
perfection perfekce
perfection perfektnost
perfection zdokonalování
perfectionism perfekcionismus
perfectionism perfekcionizmus
perfectionist perfekcionista
perfective zdokonalující
perfective verb dokonavé sloveso
perfectly dokonale
perfectly elastic demand dokonale pružná poptávka
perfectly elastic supply dokonale pružná nabídka
perfectly inelastic demand zcela nepružná poptávka
perfectly inelastic supply zcela nepružná nabídka
perfectness dokonalost
perfervid vášnivý
perfidious zrádný
perfidious věrolomný
perfidious proradný
perfidiously zrádně
perfidiously věrolomně
perfidiousness proradnost
perfidy podlost
perfidy bezcharakternost
perfidy věrolomnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy