Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
peri kráska
periapsis nejbližší bod průletu satelitu
pericarditis zánět osrdečníku
pericardium perikard
pericarp oplodí
periclase kysličník hořečnatý
Pericles Perikles
peridot peridot
perigee perigeum
periglacial periglaciální
perihelia přísluní
perihelion perihelium
perihelion přísluní
perikinetic coagulation perikinetická koagulace (vodárenství)
peril nebezpečí
peril riziko
perilous nebezpečný
perilous riskantní
perilously nebezpečně
perils rizika
perimeter obvod
perimetr network demilitarizovaná zóna
perinatal porodový
perineal hrázový
perineal perineální
perineum hráz mezi pochvou a konečníkem
period tečka
period doba
period období
period měsíčky
period menstruace
period dobový
period interval
period údobí
period epocha
period etapa
period perioda
period of time perioda
periodate jodistan
periodic periodický
periodic pravidelný
periodic jodistý
periodic acid kyselina jodistá
periodic table periodická tabulka prvků
periodical časopis
periodical periodický
periodical magazín
periodically periodicky
periodically pravidelně
periodicals časopisy
periodicity periodicita
periodicity periodičnost
periodicity pravidelnost
periodontal dásňový
periodontal periodontální
periods období
periods periody
periosteum okostice
peripatetic kočovný
peripatetic potulný
peripeteia peripetie
peripetia peripetie
peripheral okrajový
peripheral periferní
peripheral antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop obvodový
peripheral device periférie
peripherally okrajově
peripherals periferie
peripherals periferní zařízení
periphery obvod
periphrases opisy
periphrasis opis
periphrasis perifráze
periphrastic opisný
periphrastic perifrastický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy