Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
permeability propustnost
permeability permeabilita
permeability anisotropy anizotropie půdní propustnosti (půdy)
permeable propustný
permeate prosakovat
permeate pronikat
permeate prostupovat
permeated prostoupený
permeating prostupující
permeation pronikání
permeation prostupování
permissibility dovolení
permissible přípustný
permission dovolení
permission povolení
permission svolení
permissions dovolení
permissive tolerantní
permissively tolerantně
permissively shovívavě
permissiveness shovívavost
permissiveness tolerantnost
permit dovolit
permit dovolovat
permit povolení
permit povolit
permit připustit
permit svolení
permit market trh s povoleními
permits umožňuje
permitted dovoleno
permitted dovolil
permitted volume of waste water discharge povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu)
permitting dovolující
permitting povolující
permitting připouštějící
permittivity propustnost
permittivity permitivita
permutation permutace
permutations permutace
permute obměňovat
permuted obměňovaný
permuted permutovaný
permuting obměňující se
permuting permutující
pernicious destruktivní
pernicious škodlivý
pernicious špatný
pernicious vedoucí ke zkáze
pernicious zhoubný
pernicious zlý
perniciousness škodlivost
perniciousness zhoubnost
pernickety pedantský
pernickety puntičkářský
Pernod Pernod
peroration závěr řeči
peroxidase peroxidáza
peroxide peroxid
peroxyacetyl nitrate PAN peroxiacetylnitrát
peroxyacetyl nitrate peroxiacetylnitrát (PAN)
perp pachatel
perpendicular kolmý
perpendicular line kolmice
perpendicularity kolmost
perpendicularly svisle
perpetrate dopustit se
perpetrate spáchat
perpetrate udělat něco špatného
perpetrated spáchaný
perpetration spáchání
perpetrator pachatel
perpetrator zločinec
perpetrators pachatelé
perpetual permanentní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy