Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
persistence stálost
persistence vytrvání
persistence úpornost
persistence perzistence
persistency umíněnost
persistency vytrvalost
persistent vytrvalý
persistent trvalý
persistent neodbytný
persistent perzistentní
persistent pollutants persistentní polutanty
persistently neustále
persistently stále
persistently trvale
persistently vytrvale
persisting přetrvávající
persists setrvává
persists vytrvává
person člověk
person osoba
person postava
person jedinec
person jednotlivec
person role
person hour osobohodina
person-day člověkoden
person-to-person druh telefonního hovoru
person-to-person z očí do očí
person-year člověkorok
persona osobnost
personable pohledný
personae osobnost
personage osobnost
personal osobní
personal personální
personal computer osobní počítač
personal consumption expenditure výdaje na osobní spotřebu
personal data nacionálie
personal data personálie
personal effects osobní majetek
personal effects osobní věci
personal effects svršky
personal income osobní příjem
personal loan osobní půjčka
personal property osobní majetek
personal savings osobní úspory
personalisation perzonifikování
personalise personalizovat
personalised ztělesňovaný
personalising personalizující
personalities osobnosti
personality osobnost
personality charakter
personality nátura
personality osobitost
personality disorder porucha osobnosti
personality test test osobnosti
personalization personalizace
personalize ztělesňovat
personalized ztělesňovaný
personally osobně
personalty movitý majetek
personalty osobní majetek
personalty movité vlastnictví
personalty osobní vlastnictví
personate představovat
personate ztělesnit
personation ztělesnění
personification perzonifikace
personification zosobnění
personification personifikace
personify zosobňovat
personify zosobnit
personify personifikovat
personify ztělesnit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy