Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pharmacokinetics farmakokinetika (Studuje absorpci - distribuci metabolismus a vylučování léků)
pharmacologic farmakologický
pharmacological farmakologický
pharmacologist farmakolog
pharmacology farmakologie
pharmacopoeia farmakopéa
pharmacopoeia lékopis
pharmacy lékárna
pharmacy farmacie
pharos maják
pharyngeal hltanový
pharyngitis zánět hltanu
pharyngitis faryngitida
pharynx farynx
pharynx hltan
phase fáze
phase fáze (systému)
phase etapa
phase stadium
phase angle fázový úhel
phase change fázový přechod
phase composition fázové složení (systému)
phase modulation fázová modulace
phase of the moon fáze měsíce
phase out zastavovat postupně
phase out stahovat (z provozu)
phase permeability fázová propustnost
phase space fázový prostor
phase transition fázový přechod
phased rozdělený do fází
phased odstupňovaný
phased postupný
phaseout postupné vyřazení z činnosti
phaseout zastavení prací
phaser fázovač
phases fáze
phasing fázování
PHB Pointy Haired Boss (from Dilbert
PhD titul doktora filozofie
PhD titul doktora přírodních věd
PhD student doktorant
pheasant bažant
pheasantry bažantnice
phellem korek
Phelps Phelps
phenacetin fenacetin
phenol fenol
phenol fenolová látka
phenol FNl fenol
phenol coefficient fenolový koeficient
phenol water fenolová voda
phenolic fenoplast
phenolic plastic fenoplast
phenolic resin fenolová pryskyřice
phenology fenologie
phenolphthalein fenolftalein
phenomen jev
phenomena fenomény
phenomena jevy
phenomena fenomén
phenomena úkazy
phenomena divy
phenomena jev
phenomena úkaz
phenomenal fenomenální
phenomenally fenomenálně
phenomenally mimořádně
phenomenological fenomenologický
phenomenologically fenomenologicky
phenomenology fenomenologie
phenomenon jev
phenomenon fenomén
phenomenon úkaz
phenophase fenofáze
phenoplast fenoplast

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy