Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
phrase fráze
phrase rčení
phrase úsloví
phrase vyjádřil
phrase slovní spojení
phrasebook kniha používaných výrazů
phrased formuloval
phrased formulovaný
phrased frázoval
phrased vyjádřený
phraseology frazeologie
phraseology slovník
phraseology výrazivo
phrases fráze
phrasing frázování
phrasing vyjadřování
phreatic freatický
phreatic týkající se podzemní vody
phreatic water freatická voda
phreaticolous freatikolózní
phreatophyte freatofyt
phrenetic frenetický
phrenic brániční
phrenological frenologický
phrenologically frenologicky
phrenologist frenolog
phrenology frenologie
phthisis souchotiny
phthisis tuberkulóza
phycology algologie
phyla kmen
phyla phyllum
phylactery amulet
Phyllis ženské křestní jméno
phylogenesis fylogeneze
phylogenetic fylogenetický
phylogeny fylogeneze
phylum kmen
physic léčení
physic medicína
physical fyzický
physical fyzikální
physical tělesný
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physical attraction fyzická přitažlivost
physical education tělocvik
physical evaporation fyzikální vypařování
physical evidence důkaz
physical exercise cvičení
physical fitness zdatnost
physical training tělovýchova
physicality fyzičnost
physicality tělesnost
physically fyzicky
physician lékař
physician lékařka
physicist fyzik
physicists fyzici
physics fyzika
physics lab fyzikální laboratoř
physics laboratory fyzikální laboratoř
physics of atmosphere fyzika atmosféry
physiognomy výraz tváře
physiognomy fyziognomie
physiographic fyziografický
physiographic factor abiotický faktor
physiologist fyziolog
physiology fyziologie
physiotherapist fyzioterapeut
physiotherapy fyzioterapie
physique postava
physique stavba těla
physostigmine fysostigmin
phytal fytál
phytoalexin fytoalexin

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy