Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
politicise politizovat
politicization zpolitizování
politicize politizovat
politicking politikaření
politico politik
politics politika
politics politologie
polity politické zřízení
Polk Polk
polka polka
polka dot puntíkový vzor
polka-dot puntíkovaný
poll anketa
poll hlasování
poll hlasovat
poll volby
poll průzkum
poll volit
poll tax daň z hlavy
pollack druh tresky
pollard otruby
Pollard Pollard
polled hlasoval
pollen pyl
pollen pel
pollinate opylit
pollinated opylený
pollination opylení
pollinator opylovač
polling hlasování
polling volby
polling station volební místnost
pollock treska
polls hlasuje
pollster osoba provádějící průzkum veřejného mínění
pollsters dotazovatel
pollutant znečišťující látka
pollutant znečišťovatel
pollutant znečištěnina
pollutants znečišťující látky
pollutants škodliviny
pollute poskvrnit
pollute zkalit
pollute znesvětit
pollute zneuctít
pollute znečistit
pollute zhanobit
polluted znečištěný
polluter znečišťovatel
polluting znečišťující
polluting component znečišťující složka (vodní hospodářství)
pollution externality
pollution zkalení
pollution poskvrnění
pollution zneuctění
pollution znečištění
pollution znečištění (prostředí)
pollution poluce
pollution znečišťování
pollution and market allocation znečištění a tržní alokace
pollution damage estimation odhad škod způsobených znečištěním
pollution diffusion source difúzní zdroj znečištění (vody)
pollution havens útočiště znečišťovatelů
pollution of landscape znečištění krajiny
pollution point source bodový zdroj znečištění
pollution source zdroj znečištění (vody)
pollution tax daň ze znečištění
polo pólo
polo shirt sportovní košile
polo-neck rolák
polonaise polonéza
polonium polonium
poltergeist poltergeist
poltroon zbabělec
poltroonery slabošství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy