Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
possesses ovládá
possesses vlastní
possessing ovládání
possessing vlastnění
possessing vlastnící
possession držení
possession posedlost
possession vlastnictví
possession majetek
possessions vlastnictví
possessions majetky
possessive činící si velké nároky
possessive dychtivý
possessive chtivý
possessive lačný
possessive majetkový
possessive sobecký
possessive vlastnický
possessively majetnicky
possessor držitel
possessor majitel
possessor vlastník
possibilities možnosti
possibility možnost
possible možný
possible možno
possible pravděpodobný
possible možné
possibly možná
possibly třeba
possibly eventuálně
possibly snad
possum vačice
post pošta
post sloupek
post sloup
post pozice
post poslat
post odeslat
post stanoviště
post post
post box poštovní schránka
post card pohlednice
post chaise dostavník
post meridiem odpoledne
post meridiem večer
post office pošta
post office box poštovní přihrádka
post woman pošťačka
post-card dopisnice
post-come up herbicide application aplikace herbicidu po vzejití (rostliny)
post-consumer recycled materials po-spotřebitelské recyklované materiály.
post-haste urychleně
post-mortem pitva
post-mortem posmrtně
post-mortem posmrtný
post-natal postnatální
post-office pošta
post-operative pooperační
post-operative postoperační
post-operatively pooperačně
post-production úprava filmového materiálu
post-war poválečný
postage poštovné
postage stamp známka
Postal poštovní
Postal Postal
postal card pohlednice
postal code poštovní směrovací číslo
postava z německé legendy) fauvism fauvismus
postbag brašna listonoše
postbox poštovní schránka
postcard pohled
postcard pohlednice
postcard dopisnice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy