Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
autonomy samospráva
autonomy autonomie
autopilot autopilot
autopilots autopiloti
autoplasty autoplastika
autopsy pitva
autopsy ohledání mrtvoly
autoradiograph autoradiograf
autoradiography autoradiografie
autoregulation autoregulace
autostrada autostráda
autosuggestion autosugesce
autotomy sebemrzačení
autotransformer autotrafo
autotrophic autotrofní
autotrophy autotrofie
autotype autotyp
autotypy autotypie
autumn podzimní
autumn podzim
autumnal podzimní
autumnal equinox podzimní rovnodennost
auxiliaries příslušenství
auxiliaries pomocníci
auxiliaries pomocné příslušenství
auxiliary doplňkový
auxiliary přídavný
auxiliary pomocný
auxiliary verb pomocné sloveso
auxin auxin
auxotrophic microorganism auxotrofní mikroorganismus
avail prospěch
avail využít
avail výtěžek
avail to little zbytečný
availability použitelnost
availability dostupnost
availability dosažitelnost
availability pohotovost
availability. dosažitelnost (představitelnost)
available k dostání
available jsoucí k dispozici
available disponibilní
available použitelný
available k dispozici
available přístupný
available dosažitelný
available dodatelný
available dostupný
availably dostupně
avalanche lavina
avalanche diode lavinová dioda
avalanches laviny
avant garde avantgarda
avant-garde avantgarda
avarice lakota
avarice lakomství
avaricious lakotný
avaricious lakomý
avaricious skoupý
avaricious hrabivý
avascular avaskulární
avast zastavte
avatar avatar
avatar ztělesnění
avatar vtělení
avenge pomstít
avenged pomstil
avenger mstitel
aventurine aventurin
avenue avenue
avenue alej
avenue městská třída
avenue bulvár
avenue třída

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy