Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
precariousness prekérnost
precatory prosebný
precaution opatření
precaution opatrnost
precaution předběžné opatření
precautionary preventivní
Precautionary principle Princip předběžné opatrnosti
precautions opatření
precautions výstrahy
precede předeslat
precede uvést
precede mít přednost
precede jít před
precede předcházet
preceded předcházel
precedence priorita
precedence přednost
precedence nadřazenost
precedent obdobný případ z minulosti
precedent precedens
precedential precedenční
precedents precedenty
precedes předchází
preceding předcházející
preceding předchozí
preceding předešlý
precept poučka
precept zásada
preceptive nařizovací
preceptor instruktor
preceptor preceptor
preceptor učitel
preceptoral system výchovný systém
precess precesně se pohybovat
precess způsobit precesi
precession precese
precinct okrsek
precious drahocenný
precious drahý
precious vzácný
precious zlatíčko
precious metal cenný kov
precious stone drahokam
preciously cenně
preciously vzácně
preciousness neocenitelnost
preciousness vzácnost
precipice propast
precipice sráz
precipice svah
precipitable srážlivý
precipitance kvap
precipitance spěch
precipitancy kvap
precipitancy překotnost
precipitancy ukvapenost
precipitant srážedlo
precipitate překotný
precipitate sedlina
precipitate shodit
precipitate srazit
precipitate srázný
precipitate sraženina
precipitate srážet
precipitate ukvapený
precipitate urychlit
precipitate usazenina
precipitate usazovat
precipitate uspíšit
precipitate vyvolat
precipitated sražený
precipitately ukvapeně
precipitation přeháňka
precipitation precipitace
precipitation srážení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy