Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
precipitation srážka
precipitation ukvapenost
precipitation vylučování
precipitation zbrklost
precipitation srážky
precipitous náhlý
precipitous překotný
precipitous srázný
precipitous strmý
precipitously náhle
precipitously prudce
precis shrnutí argumentů
precise přesný
precisely přesně
preciseness preciznost
precision přesnost
precision přesnost dat
preclimax preklimax
preclinical předklinický
preclude předem zamezit
preclude vyloučit
preclude znemožnit
precluded předem zamezil
precluded vyloučený
precluded vyloučil
precluded znemožnil
precludes znemožňuje
preclusion vyloučení
preclusion zabránění
preclusion zamezení
preclusion prekluze
preclusive vylučující
precocious předčasně vyspělý
precocious předčasný
precocious mladistvý a zralý
precociously předčasně vyspěle
precociousness předčasná vyspělost
precocity předčasnost
precocity předčasná znalost
precognition jasnozřivost
precognitive jasnovidný
precompute předzpracovat výpočtem
preconceive usoudit
preconceived předpojatý
preconceived apriorní
preconceived zaujatý
preconception předsudek
preconceptions předsudky
precondition předpoklad
precook předvařit
precooked předvařený
precursor předchůdce
precursor of chlorinated hydrocarbons prekurzor chlorovaných uhlovodíků
precursors předchůdci
predacious dravý
predate být starší
predate lovit
predate předcházet
predate odehrát se dříve
predate předcházet něco
predation predace
predator predátor
predator dravec
predators dravci
predatory dravý
predatory pricing dravá cenová tvorba
predecease zemřít dříve
predecessor předek
predecessor co předchází
predecessor předcházející
predecessor předchůdce
predecessors předchůdce
predeclared vestavěný
predefine předefinovat
predefined předdefinovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy