Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
avenue široká ulice
avenue stromořadí
avenue of trees alej
avenues aleje
avenues bulváry
aver tvrdit
aver potvrdit
aver dosvědčit
average zprůměrovat
average zjistit průměr
average vypočítat průměr
average střední
average průměrná hodnota
average průměr
average průměrný
average průměrně
average cost pricing oceňování na bázi průměrných nákladů
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average costs průměrné náklady
average irrigation quantity průměrné závlahové množství
average mixed sample průměrný vzorek (vody)
average out vycházet průměrně
average out dosahovat průměru
average out činit průměrně
average product of labour průměrná produktivita práce
average reservoir depth průměrná hloubka nádrže
average tax rate průměrná sazba daně
average yield of water source průměrná vydatnost vodního zdroje
averaged zprůměrovaný
averageness průměrnost
averages průměry
averaging průměrování
averment tvrzení
averment ujištění
averse odpor
averse mající averzi
aversion odpor
aversion nechuť
aversive averzní
avert zamezit
avert zabránit
avert odvrátit
avertable odvratitelný
averted odvrácený
averting behaviour chování k odvrácení
averting inputs preventivní vstupy
avertive expenditures. výdaje na odvrácení
Avery Avery
avesome nahánějící hrůzu
avg průměr
avian ptáci
aviary voliéra
aviate letět
aviation letectvo
aviation letectví
aviation létání
aviation rally slet
aviator letec
aviator pilot
aviatress pilotka
aviatrix letkyně
avid nenasytný
avid lačný
avid chtivý
avid horlivý
avid dychtivý
avid for lačný čeho
avid for chtivý čeho
avid of lačný čeho
avid of chtivý čeho
avidity chamtivost
avidity dychtivost
avidly nadšeně
avidly dychtivě
avifauna ptactvo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy