Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
predefined předdeklarovaný
predestinate předurčovat
predestinate předurčený
predestinate předurčit
predestination předurčení
predestine předurčit
predestined předurčený
predetermination předurčení
predetermine předurčit
predetermined předurčený
predicament nesnáz
predicament dilema
predicate opírat
predicate stavět
predicate založit
predicate predikát
predicate přídomek
predicate tvrzení
predicate výrok
predicates predikáty
predication tvrzení
predicative predikativní
predict předvídat
predict předurčit
predict předpovídat
predict předpovědět
predictability předvídatelnost
predictable očekávaný
predictable předpověditelný
predictable předvidatelný
predictably předvídatelně
predicted předpovězen
predicted předpovězený
predicted předpovídal
predicting předpovídající
prediction předpověď
prediction proroctví
prediction prognóza
predictions předpovědi
predictive prorocký
predictor prognostik
predictor předpovídatel
predicts předvídá
predigest předžvýkat
predilection slabost
predilection záliba
predispose učinit náchylným
predispose predisponovat
predisposed náchylný
predisposition náchylnost
predominance přesila
predominant hlavní
predominant dominantní
predominant převážný
predominant převládající
predominant rozhodující
predominant řídící
predominant silnější
predominant vládnoucí
predominantly převážně
predominate převládat
predominate mít převahu
predominated převládal
preelection předběžná volba
preelection předvolební
preeminence vynikání
preeminence výtečnost
preeminent předstihující
preeminent prvotřídní
preeminent výtečný
preeminent vynikající
preempt předejít
preempt zabránit
preemption přednostní
preemptive preventivní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy