Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prepayment placení předem
prepayment předplatné
prepend předřadit
prepense záměrný
prepense úmyslný
preponderance převaha
preponderance přesila
preponderant převažující
preponderant převážný
preponderantly převážně
preponderate převažovat
preponderate převládat
preposition předložka
prepositional předložkový
prepositions předložky
prepossess inspirovat
prepossessing přitažlivý
prepossession předsudek
preposterous absurdní
preposterous neskutečný
preposterous nesmyslný
preposterously absurdně
preposterously směšně
preprint předběžný tisk
preprocess předběžně zpracovat
preprocessor preprocesor
prepubescent předpubertální
prepuce předkožka
preregistration předběžná registrace
preregistration předzápis
prerequisite náležitost
prerequisite předpoklad
prerogative mající právo hlasovat první
prerogative mající výsady
prerogative nadřazenost
prerogative nadřízenost
prerogative priorita
prerogative privilegium
prerogative privilegovaný
prerogative prvenství
prerogative přednost
prerogative přednostní právo
prerogative předstih
prerogative výlučnost
prerogative výsada
prerogative výsadní
prerogative výsadní právo
presage předzvěst
presage znamení
presbyopia presbyopie
presbyter presbyter
presbyterian presbyteriánský
presbytery fara
presbytery presbytář
preschool předškolní
prescience jasnozřivost
prescience jasnovidnost
prescient jasnozřivý
prescient jasnovidný
prescient prorocký
prescient vědoucí napřed
Prescott Prescott
prescribe předepsat
prescribe nařídit
prescribe stanovit
prescribed předepsaný
prescribed povinný
prescribed pesticide dose předepsaná dávka pesticidu
prescribes předepisuje
prescribing předepisující
prescript nařízení
prescript předpis
prescription předpis
prescription recept
prescription lékařský předpis

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy