Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
pressed stlačený
presser lis
presses tiskne
presses vtiskuje
pressing lisování
pressing výlisek
pressing naléhavý
pressingly naléhavě
pressingly neodkladně
pressman novinář
pressman žurnalista
pressmen novináři
pressure tlak
pressure nátlak
pressure přítlak
pressure lisování
pressure tisknutí
pressure tlačení
pressure cooker tlakový hrnec
pressure governor regulátor tlaku (závlahová síť)
pressure group nátlaková skupina
pressure loss tlaková ztráta (závlahová síť)
pressures tlaky
pressurise nutit
pressurise přinutit
pressurised přetlaková
pressurize dělat nátlak
pressurize udržovat tlak
pressurized přetlakový
prestidigitation eskamotérství
prestidigitation schopnost předvádět triky
prestidigitation eskamotérsví
prestidigitator iluzionista
prestidigitatorial iluzionistický
prestige prestiž
prestige damage prestižní škoda
prestigious prestižní
prestigious renomovaný
presto presto
Preston Preston
presumable očekávaný
presumable pravděpodobný
Presumably podle všeho
Presumably asi
Presumably pravděpodobně
presumably patrně
presume předpokládat
presume on nadužívat
presume upon nadužívat čeho
presumed předpokládaný
presumes předpokládá
presuming domýšlivý
presuming předpokládání
presumption odhad
presumption předpoklad
presumptive předpokládaný
presumptive rights předpokládaná práva
presumptively pravděpodobně
presumptuous arogantní
presumptuous neskromný
presumptuous troufalý
presumptuously troufale
presumptuousness troufalost
presuppose domnívat se
presuppose očekávat
presuppose předpokládat
presupposed očekával
presupposed předpokládal
presupposes předpokládat
presupposition předpoklad
presymptomatic presymptomatický
pretax před zdaněním
pretax před zdaněním
pretax profit hrubý zisk (před zdaněním)
preteen nedospělý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy