Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
prodromic prodromální
produce vytvořit
produce vyrábět
produce vyrobit
produce produkovat
produce vytvářet
produce zemědělské produkty
produce předvést
produced produkoval
produced vytvářený
produced pollution produkované znečištění (vodní hospodářství)
producer producent
producer výrobce
producer režisér
producer producent (voda)
producer price index index výrobních cen
Producer Price Index Index cen výrobců
producer surplus spotřebitelský přebytek
producers producenti
produces vytváří
produces produkuje
producible vyrobitelný
producible vytvořitelný
producing produkování
producing produkující
producing vyrábějící
producing vyrábění
producing vytvářející
product výrobek
product produkt
product plod
product součin
product výsledek
production produkce
production výroba
production produkční
production výrobní
production dílo
production plod
production tvorba
production výtvor
production inscenace
production costs výrobní náklady
production ecology produkční ekologie
production function produkční funkce
production possibilities curve křivka výrobních možností
production possibility frontier hranice produkčních možností
production rate produkční výkon (limnologie)
production target výrobní cíl
production-possibility frontier hranice produkčních možností
productions produkce
productive výrobní
productive produktivní
productive capital výrobní kapitál
productive efficiency efektivnost výroby
productive efficiency výrobní efektivnost
productively produktivně
productiveness výnosnost
productivity produktivita
productivity criteria kritéria produktivity
productivity growth růst produktivity
products produkty
proem počátek
proem předmluva
prof zkratka slova profesionální
profanation zneuctění
profane bezbožný
profane profánní
profane rouhavý
profanely rouhavě
profaneness rouhavost
profaneness světskost
profanity rouhavost
profanity rouhání
profanity znesvěcení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy