Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
promulgated zveřejněný
promulgation uveřejnění
promulgation vyhlášení
promulgator šiřitel
prone být náchylný k čemu
prone mít sklon k čemu
prone mít tendenci k čemu
prone nakloněný
prone mající sklon
prone náchylný
proneness dispozice
proneness náklonnost
prong vidle
prong bodec
pronghorn vidloroh
pronominal pronomiální
pronominal zájmenný
pronoun zájmeno
pronounce vyslovovat
pronounce uznat
pronounce vyhlásit
pronounce vyslovit
pronounce wrongly ráčkovat
pronounceable vyslovitelný
pronounced vyslovený
pronouncedly vysloveně
pronouncement prohlášení
pronouncement projev
pronouncements projevy
pronounces uznává
pronounces vyhlašuje
pronounces vyslovuje
pronouncing vyslovující
pronouns zájmena
pronto a rychle!
pronto fofrem
pronuclear projaderné
pronunciation výslovnost
proof důkaz
proof důkaz
proof by contradiction důkaz sporem
proof-read číst korekturu
proof-reader čtenář korektury
proofing zkoušení
proofread korigovat
proofread číst korekturu
proofreader korektor
proofreader čtenář korektury
proofreading kontrolní čtení
proofreading kontrolování
proofreading korigování
proofs důkazy
prop podpěra
prop opora
prop podepřít
prop opřít
prop stojka
prop vzpěra
prop zarážka
prop up podpírat
propaganda propagace
propaganda propaganda
propagandist propagandista
propagandize propagovat
propagate propagovat
propagate rozmnožovat
propagated propagovaný
propagates propaguje
propagating propagující
propagation propagace
propagator propagátor
propagulum propagulum
propane propan
propanediol propandiol
propanol propylalkohol

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy