Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
propionate propionát
propitiate usmířit
propitiation smír
propitiation smiřování
propitiatory smírčí
propitiatory smířlivý
propitious příhodný
propitious příznivý
propitious vhodný
propjet spalovací turbína s vrtulí
propjet turbovrtulový motor
propolis včelí tmel
propolis propolis
proponent obhájce
proponent navrhovatel
proponent zastánce
proponents navrhovatelé
proponents zastánci
proportion dimenzovat
proportion poměr
proportion proporce
proportion rozměr
proportionable úměrný
proportional poměrný
proportional proporcionální
proportional úměrný
proportional sample poměrný vzorek (vody)
proportional tax proporcionální daň
proportional tax proporcionální
proportionality proporcionalita
proportionality přiměřenost
proportionally proporcionálně
proportionally přiměřeně
proportionate přiměřený
proportionate úměrný
proportionately přiměřeně
proportions proporce
proportions rozměry
proposal návrh
proposal nabídka
proposals nabídky
proposals návrhy
propose navrhnout
propose navrhovat
propose nabídnout
propose předložit
propose zamýšlet
proposed navrhovaný
proposed navržený
proposed navrhoval
proposer navrhovatel
proposes navrhuje
proposing navržení
proposition nemravný návrh
proposition nabídnutí
proposition nabídka
proposition věc
proposition poučka
proposition navrhnutí
proposition návrh
proposition tvrzení
proposition výrok
proposition záležitost
propositional výrokový
propositions návrhy
propound navrhnout
propound podporovat názor
propound položit
propound potvrdit
propound předložit k diskusi
propound předložit k ůvaze
propound tvrdit
propound zastávat se
propounded předložil
propped podepřel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy