Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
provisionally dočasně
provisionally prozatímně
provisioning zprovoznění služby
provisions předpisy
provisions zásoby
proviso podmínka
proviso výhrada
provisory provizorní
provisory prozatímní
provisos podmínky
provocateur provokatér
provocation provokace
provocative dráždivý
provocative provokativní
provocative affection provokační prostředí
provocatively provokativně
provocativeness dráždivost
provocativeness provokativnost
provoke dráždit
provoke provokovat
provoke provokuje
provoke vyvolat
provoke vyvolávat
provoke hecovat
provoked provokovaný
provoked vyprovokovaný
provokes provokuje
provoking provokující
provokingly provokativně
provolone druh uzeného sýra
provost děkan
provost ředitel koleje
provost starosta
prow příď lodi
prow příď
prowess statečnost
prowl být na lovu
prowl číhaná
prowl číhat na
prowl chodit křížem krážem
prowl krást se
prowl lov
prowl plížit se
prowl potulovat se
prowl slídit po
prowl toulat se
prowl car hlídkový vůz
prowler tulák
proximal blízký
proximal proximální
proximally proximálně
proximate nejbližší
proximity blízkost
proximity sousedství
proxy náhrada
proxy náhradník
proxy zmocněnec
proxy plná moc
proxy oprávnění zastupovat
proxy zplnomocnění
proxy zmocnění
proxy zastoupení
proxy zastupování
proxy prokurista
PRTR registr vypouštění a přenosu polutantů
prude prudérní člověk
prude puritán
prudence moudrost
prudence prozíravost
prudent opatrný
prudent prozíravý
prudential opatrnický
prudently obezřetně
prudently uvážlivě
prudery pruderie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy