Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
queue řada
queued zařazený do fronty
queueing zařazování do fronty
queues fronty
queuing řazení do fronty
queuing řazení do front
qui vive připravenost na akci
qui vive připravený
quibble obcházení pravdy
quibble zbytečná kritická poznámka
quibble vytáčka
quibble vytáčet se
quibble vymlouvat se
quibble obcházet pravdu
quibble dělat zbytečné kritické poznámky
quibble kličkovat
quibble klička
quibbler rýpal
quibbling malicherný
quibbling hašteřivý
quiche nesladký koláč
Quiche člen Mayského kmene v Guatemale
quick rychlý
quick rychlý
quick and dirty rychle a špinavě
quick bread druh chleba
quick dish minutka
quick stirring rychlé míchání
quick-fire rychlopalný
quick-freeze rychle zmrazit
quick-froze rychle zmrazený
quick-frozen rychle zmrazený
quick-tempered prchlivý
quick-witted bystrý
quick-wittedly bystře
quicken oživnout
quicken zrychlit
quicken oživit
quickened zrychlený
quickening zrychlující
quickening stadium těhotenství
quickening zrychlování
quickening zrychlení
quickens zrychluje
quicker rychlejší
quicker rychleji
quicker than you can say Jack Robinson rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson
quickest nejrychlejší
quickest nejrychleji
quickie rychlovka
quicklime pálené vápno
quickly rychle
quickly honem
quickness rychlost
quicksand tekoucí písek
quicksand plovoucí písek
quicksand pohyblivý písek
quicksilver rtuť
quickstep druh vojenského pochodu
quid libra
quid 100 pencí
quid pro quo protihodnota
quiddity malichernost
quiesce uklidnit
quiesce zklidnit
quiescence nehybnost
quiescent nehybný
quiescently nehybně
quiet klidný
quiet uklidnit
quiet ticho
quiet tichý
quiet klid
quiet pokojný
quiet nehlučný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy