Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
radical hysterectomy radikální hysterektomie
radical mastectomy radikální mastectomie
radical sign znaménko odmocniny
radicalism radikalizmus
radicalization radikalizace
radicalize radikalizovat
radically radikálně
radicals radikálové
radices kořeny
radices odmocniny
radicle kořínek
radii poloměr
radii rádius
radii poloměry
radio rádio
radio rozhlas
radio radiopřijímač
radio autorádio
radio astronomy radio astronomie
radio broadcast rozhlasové vysílání
radio compass rádiový kompas
radio frequency rádiová frekvence
radio telescope radio teleskop
radio wave rádiové vlny
radio-controlled ovládaný rádiem
radioactive radioaktivní
radioactive material radioaktivní materiál
radioactive pollution radioaktivní znečištění
radioactive waste radioaktivní odpad
radioactive waste containing artificial radionuclides radioaktivní odpad s umělými radionuklidy
radioactive waste containing natural radionuclides radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy
radioactively radioaktivně
radioactivity radioaktivita
radioactivity radioaktivita (vody)
radioactivity unit jednotka radioaktivity
radioastronomical radioastronomický
radioastronomy radioastronomie
radiobiology radiobiologie
radiocarbon radioaktivní uhlík
radiochemistry radiochemie
radiocommunication radiokomunikace
radiogalaxies radiové galaxie
radiogalaxy radiové galaxie
radiogalaxy rádiogalaxie
radiogram gramorádio
radiogram radiologický snímek
radiogram telegram
radiograph rentgenový snímek
radiograph radiograf
radiograph rentgenogram
radiographer radiolog
radiographer rentgenolog
radiographic radiografický
radiographic rentgenový
radiography rentgenografie
radioisotope radioizotop
radiolocation radiolokace
radiological radiologický
radiologist radiolog
radiology radiologie
radiolysis radiolýza
radioman rádiový operátor
radiometer radiometr
radiometric radiometrický
radiometry radiometrie
radiomicrometer radiomikrometr
radionuclide radioaktivní nuklid
radionuclide radionuklid
radiophone bezdrátový telefon
radiophone radiový telefon
radios rádia
radiosaprobity radiosaprobita
radioscopy radioskopie
radiosonde rádiová sonda
radiotelegraph radiotelegraf

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy