Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
recoil odraz
recoil couvnout
recoil ucuknout
recoil trhnout
recoil zarazit se
recoilless bezzákluzný
recollect uvědomit si
recollection vzpomínka
recollections vzpomínky
recolonization nová kolonizace
recombination rekombinace
recombine opětovně zkombinovat
recombine překombinovat
recombined opětovně zkombinoval
recombined překombinoval
recommence obnovit
recommenced znovu začít
recommencement opětovné zahájení
recommend doporučit
recommend doporučovat
recommendable doporučitelný
recommendation doporučení
recommendation přímluva
recommendations doporučení
recommended doporučený
recommending doporučující
recommends doporučuje
recommit vrátit návrh zákona
recompense odměna
recompense odškodnění
recompense odměnit
recompensed nahrazený
recompensed vynahrazený
recompilation rekompilace
recompile překompilovat
recompile rekompilovat
recompiled rekompilovaný
recompiling rekompilování
recomputable nevypočitatelný
recompute přepočítat
recomputed přepočítal
recomputed přepočítaný
recon průzkumný
recon plane průzkumné letadlo
reconcilable slučitelný
reconcilable srovnatelný
reconcile smířit
reconcile srovnat
reconcile urovnat
reconcile smířit se
reconcile oneself smířit se
reconciled smířen
reconciliation smíření
reconciliation srovnání
reconciliation sladění
reconciliation odsouhlasení
reconciliation smír
reconciliation rekonciliace
reconciliation statement prohlášení o smíření (urovnání)
reconciling smiřující
recondite esoterický
recondite nejasný
recondite skrytý
recondition opravit
recondition vyladit
reconfigurable překonfigurovatelný
reconfiguration rekonfigurace
reconfigure překonfigurovat
reconfigure přenastavit
reconfigured překonfigurovaný
reconfiguring překonfigurování
reconnaissance rekognozkace
reconnaissance průzkum
reconnaissance rekognoskace
reconnect znovu zapojit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy