Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reconnected znovu připojený
reconnected přepojený
reconnection opětovné zapojení
reconnoitre prozkoumat
reconquer opětovně dobýt
reconquest opětovně dobýt
reconsider znovu uvážit
reconsider znovu zvážit
reconsider znovu zvážit myšlenku
reconsideration přehodnocení
reconsideration přezkoumání
reconsideration rozmyšlení
reconsidered znovu promyšlený
reconsidering znovu zvažující
reconstitute rekonstituovat
reconstitute reorganizovat
reconstituted přeorganizovaný
reconstitution rekonstituce
reconstitution reorganizace
reconstruct rekonstruovat
reconstruct přestavět
reconstructed rekonstruovaný
reconstruction rekonstrukce
reconstruction přestavba
recontribute opětovně přispět
reconvene opětovně se sejít
reconversion zpětná přeměna
reconvert změnit zpět
record deska
record záznam
record evidence
record nahrávka
record protokolovat
record registrovat
record zápis
record zapsat
record zápis
record rekord
record nahrát
record office archiv (instituce)
record player gramofon
record-breaking rekordní
record-holder držitel rekordu
recordable schopný zápisu
recorded zaznamenaný
recorder zobcová flétna
recorder magnetofon
recorder zapisovač
recorder zapisovatel
recorder záznamník
recorders nahrávače
recorders zapisovače
recording zaznamenávání
recording zapisování
recording zapisovací
recording záznam
recording nahrávka
recording nahrávání
recordings nahrávky
recount přepočíst
recount přepočítaný
recount vylíčit
recounting vyprávění
recoup kompenzovat
recouple opětovně spojit
recourse útočiště
recourse postih
recourse východisko
recover obnovit
recover uzdravit se
recover zotavit se
recover znovu nabýt
recoverability návratnost
recoverable dobytný
recoverable obnovitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy