Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
refills opětovně naplňuje
refinance refinancovat
refine čistit
refine zušlechťovat
refine rafinovat
refine pročistit
refine zjemnit
refined zbavený nečistot
refined vytříbený
refined kultivovaný
refined rafinovaný
refinement pročišťování
refinement jemné rozlišování
refinement prohnanost
refinement rafinace
refinement zjemnění
refinement zušlechťování
refinement zkujňování
refinements zušelechtění
refiner rafinér
refiner zušlechťovač
refineries rafinérie
refinery rafinérie
refining zušlechťování
refit seřídit
reflation oživení ekonomie
reflation reflace
reflect odraz
reflect odrazit
reflect odrážet
reflect přemýšlet
reflect zrcadlit
reflect obrážet
reflect obrazit
reflect on uvažovat o
reflect on přemítat
reflect on přemýšelet o
reflectance odrazivost
reflected odrážel
reflected odražený
reflected zrcadlený
reflecting odrážející
reflection zrcadlení
reflection odlesk
reflection odraz
reflectional odrazový
reflections odrazy
reflective odrazivý
reflective odrážející
reflectively hloubavě
reflectively přemítavě
reflectiveness schopnost odrážet světlo
reflectiveness odrazovost
reflectiveness přemýšlivost
reflectivity odrazivost
reflectivity odraznost
reflectivity odrazovost
reflectometer reflektometr
reflector reflektor
reflects odráží
reflects zrcadlí
reflects reflektuje
reflex reflex
reflexes orazy
reflexes reflexy
reflexion přemítání
reflexion zrcadlení
reflexion odraz
reflexion reflex
reflexion reflexe
reflexive reflexivní
reflexively reflexivně
reflexiveness reflexivnost
reflexivity reflexivita
reflexology reflexologie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy