Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
registrar univerzitní notář
registrar registrátor
registrar tajemník
registrar zapisovatel
registration přihláška
registration registrace
registration záznam
registration certificate registrační osvědčení
registration fee registrační poplatky
registration fee zápisné
registrations registrace
registrations zapsání
registry matriční
registry podatelna
registry registr
registry spisovna
regnant panující
regnant převládající
regnant vládnoucí
regrade přeřadit
regress vrátit do původního stavu
regress pokles
regress ustoupit
regress regres
regress ústup
regressed vrátil do původního stavu
regression regrese (biologie)
regression návrat
regression regrese
regressive regresivní
regressive zpětný
regressive regresní
regressive tax regresivní daň
regressive taxation regresivní zdanění
regressive taxes regresivní daně
regret lítost
regret litovat
regret zalitovat
regret žal
regret želet
regret rmoutit se
regret smutek
regret politování
regretful lítostivý
regretfully lítostivě
regrets lítosti
regrets lituje
regrets smutky
regrettable politováníhodný
regrettably bohužel
regretted litovaný
regretting litování
regrind přebrousit
regrind přeostřit
regroup přeskupit
regrouping přeskupení
regrowth opětovné zalesnění
regular pravidelný
regular stálý
regular řádový
regular řádný
regular periodický
regular obyčejný
regular obvyklý
regular normální
regular regulérní
regular expression regulární výraz
regular income pravidelný příjem
regular meeting pravidelná schůze
regular meeting řádná schůze
regularisation podřízení pravidlům
regularise regulovat
regularised reguloval
regularised regulovaný
regularities zákonitosti

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy