Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
resuscitation resuscitace
resuscitator dýchací přístroj
resynchronise obnovit synchronizaci
resynchronization obnova synchronizace
resynchronize opětovně synchronizovat
retail detail
retail maloobchodní
retail maloobchod
retail banking malobankovnictví (pro drobnou klientelu)
retail outlet maloobchodní odbytiště
retail store maloobchod
retailer maloobchodník
retailing maloobchodní podnikání
retails maloobchody
retain podržet si
retain ponechat si
retain držet
retained nerozdělený
retained neztracený
retained ponechaný
retained uchovaný
retained zadržený
retained earnings nerozdělený zisk
retainer sluha
retainers zálohy
retaining udržování
retaining zadržování
retaining water course baffle přehrážka toku
retains zachovává
retake znovuzískání
retaken znovu získaný
retaliate oplatit
retaliate odplatit stejným
retaliate pomstít
retaliation odplata
retaliation odveta
retaliative odvetný
retaliatory odvetný
retaliatory represivní
retard duševně zaostalý
retard zpomalovat
retard zdržovat
retard brzdit
retard zdržet
retard zpozdit
retardant zpomalující
retardation retardace
retardation zpomalení
retardation zpoždění
retarded retardovaný
retarded zpožděný
retarded zaostalý
retarded opožděný
retarder brzda
retarder retardér
retarder zpomalovač
retarder zpožďovač
retch zvedat se žaludek
retell převyprávět
retention udržování
retention zachování
retention period doba zdržení (hydrosystém)
retentive obsáhlý
retentive uchovávající
retentive výborný
retentiveness schopnost pamatování si
retentivity nepropustnost
retest přezkoušet
rethink přehodnotit
rethinking přehodnocení
rethought přehodnocený
reticence diskrétnost
reticence rezervovanost
reticent diskrétní
reticent mlčenlivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy