Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sign projev
sign stopa
sign tabulka
sign znaménko
sign značit
sign známka
sign away odepsat
sign in zapsat příchod
sign in zapsat se
sign language znaková řeč
sign of testing zkušební značka
sign off odhlášení
sign off zrušení
sign off odhlásit
sign on přihlásit
sign on přihlášení
sign on přihlásit se
sign on nastoupit
sign on zaměstnat
sign on upsat se někomu
sign on dát se najmout
sign up příhlási se
sign up přihlásit se
sign up upsat se
sign up zapsat se
signal znamení
signal signál
signal signalizovat
signal dát znamení
signal znamení
signal-to-noise odstup signálu od šumu
signaling signalizování
signalize signalizovat
signalled signalizovaný
signaller signalista
signalling signalizace
signalling system zabezpečovací systém
signally významně
signalman signalista
signalmen signalisté
signals signály
signatory signatář
signatory signatářský
signatory signatář
signature podpis
signature signatura
signature značka
signatures podpisy
signboard informační tabule
signboard vývěsní štít
signed se znaménkem
signed označený
signed označil
signed podepsal
signed podepsaný
signed podepsané
signer signatář
signet pečeť
significance význam
significance level úroveň důležitosti
significant významný
significant důležitý
significant podstatný
significant noncompliance významné nevyhovění
significantly podstatně
significantly významně
signification označení
significative náznakový
signified označované
signifier signifiant
signifies naznačuje
signifies projevuje
signifies znamená
signify znamenat
signify naznačit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy